ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

12 293 45 90

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dotycząca formularza kontaktowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe w związku z przesłaniem formularza kontaktowego jest Agencja Rozwoju Miasta Krakowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
 • Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków;
 • Dane osobowe uzyskane przez Administratora są przetwarzane:
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość zamieszczoną w formularzu kontaktowym - podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).;
 • w celu prowadzenia z Państwem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – tj. dochodzenie roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.
 • Państwa dane kontaktowe przetwarzane w celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia korespondencji, chyba, że okres przedawnienia roszczeń jest dłuższy to do końca okresu przedawnienia), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. 
  W przypadku, gdy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem
 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł wykonywać usługi. Administrator będzie przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez Administratora,  pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Administrator zleci to zadanie, innym odbiorcom danych; 
 • Administrator w ramach przetwarzania danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • Mogą Państwo złożyć do Administratora wniosek  dotyczący danych osobowych o:
 • wycofanie udzielonej zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust.3 RODO) w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę, wówczas cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO), 
 • sprostowania danych (art. 16 RODO), 
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych (art. 17 RODO) Administrator wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Aby skorzystać z powyższych praw mogą się Państwo skontaktować bezpośrednio z Administratorem. 
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym objętym formularzem kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne w celu wysłania do nas wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym.
 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
Pole tekstowe
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

INFORMACJE

Copyright © 2020 ARMK

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

MIASTO NA SKRÓTY

MENU NA SKRÓTY

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

 

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

 

tel: 12 293 45 90

NIP: 675 169 89 78

REGON: 382850573

KRS: 0000779952